ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Επισκεπτόμενοι το Δικτυακό τόπο https://crm.citycom.gr ή https://www.citycom.gr ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους:


Πνευματική ιδιοκτησία:
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του crm.citycom.gr , με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στη CITYCOM I.S. ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο, σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Προσωπικά Δεδομένα:
Στη CITYCOM I.S. εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚΠΔ 131/2003), καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν 2551/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί από τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον serverμας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα, και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.


Ιστοσελίδες τρίτων μερών:
Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, το crm.citycom.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενό τους.
Περιορισμός ευθύνης:
Η CITYCOM I.S. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών, και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Το citycom.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Την ευθύνη για τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τα διάφορα linksσε άλλα sites, φέρει μόνο η διαφημιστική εταιρία που έχει αναλάβει την προώθηση.
Τροποποίηση των όρων του προϊόντος:
Η CITYCOM I.S.  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα:
Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, το λογότυπο crm.citycom.gr και οι ονομασίες προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση. Η χρήση οποιωνδήποτε συμβόλων, εικόνων ή λογοτύπων δεν είναι επιτρεπτή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ESHOP B2B B2C - Όροι χρήσης

Λόγω της φύσης του αντικειμένου ΔΕΝ παραχωρείται κώδικας για να δημοσιευθεί σε όποια μορφή και να διαμοιραστεί σε τρίτους λόγω των περιοριστικών όρων περί πνευματικών δικαιωμάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού. 


Η εφαρμογή /κώδικας είναι εκτελέσιμος μόνο στο domain για το οποίο έχει δημιουργηθεί. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή σε διαφορετικό domain χωρίς την άδεια χρήσης από την CITYCOM I.S. κρίνεται παράτυπη και απαγορεύται.


Εναρξη εργασιών / προκαταβολή

Με την ανάθεση του έργου προκαταβάλλεται το 35% επί της συνολικής αξίας του έργου.
30% καταβάλλεται με την πρώτη παρουσίαση του έργου σε λειτουργική μορφή χωρίς απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες
Το υπόλοιπο 35% εξοφλείται με την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργική μορφή.


Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής συνεργασίας από υπαιτιότητα του πελάτη αν και εφόσον έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα άνω των 20 ημερών από την ημερομηνία έναρξης εργασιών.

Ώς ημερομηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής έναρξης εργασιών.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ενημερώσει την CITYCOM I.S. για διακοπή της ολοκλήρωσης του έργου μέχρι και 20 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης εργασιών χωρίς να χρειαστεί να αιτιολογήσει την απόφασή του για διακοπή και να απαιτήσει την επιστροφή εξολοκλήρου του ποσού προκαταβολής.

 

Δημοσιοποίηση/παραχώρηση κώδικα ή τμήματος

 • Βάση των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν κατά την αποδοχή κάθε προσφοράς από την CITYCOM I.S. απαγορεύεται η δημοσιοποίηση κάθε πληροφοριακού στοιχείου ή τμήματος που αφορά την περιγραφή του έργου καθώς και των λειτουργιών ή διαδικασιών.

  Οι δημιουργικές ιδέες, οι γραφικές αναπαραστάσεις, οι προτάσεις ανάπτυξης και ο προγραμματιστικός κώδικας της CITYCOM I.S., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της CITYCOM I.S., κατά τα ισχύοντα στον ν. 2121/1993, και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά.
  H παραχώρηση κώδικα στον πελάτη για τον λόγο ότι η CITYCOM I.S. παράγει εφαρμογές που δεν είναι open source πραγματοποιείται με οικονομική επιβάρυνση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.  Το έργο παραδίδεται στον πελάτη με συνοπτική συγγραφή σχολίων / σημειώσεων των κύριων λειτουργιών.
  Αν ορισμένοι κώδικες/διαδικασίες/διεργασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες* ενδέχεται να κρυπτογραφηθούν χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητά τους.

  Η υπογραφή και το link της CITYCOM I.S. στην κάτω πλευρά κάθε έργου είναι υποχρεωτική για κάθε ανάπτυξη εφαρμογής.

  * Το μεγαλύτερο μέρος ενός eshop αποτελείται από εξειδικευμένες λειτουργίες και κρυπτογραφούνται σε κάθε περίπτωση παραχώρησης δηλαδή σε μορφή μή αναγνώσιμη αλλά εκτελέσιμη .  Εξειδικευμένες λειτουργίες θεωρούνται : cart section , checkout section , filters section , smartsearch module κτλ κτλ

  Με την παραχώρηση/πώληση κώδικα εφόσον αυτό επιλεγεί από την CITYCOM I.S. και υπό ορισμένες προϋποθέσεις δεν αποκτάται δικαίωμα δημοσιοποίησης σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την αναγραφή προέλευσης και χωρίς την άδεια δημοσιοποίησης από την CITYCOM I.S.
 • Η CITYCOM I.S. διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει άδεια δημοσιοποίησης αν κριθεί ότι μέρος ή τμήμα κώδικα αποτελεί τεχνογνωσία ανταγωνιστική.
 • Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται μεταβίβαση πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Σε περίπτωση επισφάλειας και πιθανής διασποράς κώδικα λογικών διεργασιών η μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί, η CITYCOM I.S. επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος μή παραχώρησης/πώλησης 
 • Δεν παρέχονται υπηρεσίες ανάλυσης των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά ανάπτυξη λογικών διαγραμμάτων κατανόησης των εφαρμογών που σχεδιάζει και υλοποιεί η CITYCOM I.S. παρά μόνο οδηγίες χρήσης και διαχείρισης των λειτουργιών της εφαρμογής
 • Σε κάθε περίπτωση παράτυπης δημοσιοποίησης κώδικα, λειτουργικών διαδικασιών η CITYCOM I.S. επιφυλάσσεται του δικαιώματος για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τυχόν ζημία που έχει υποστεί απο διαφυγόντα κέρδη.
 • Η CITYCOM I.S. είναι εταιρία παροχής εφαρμογών διαδικτύου και δεν παρέχει υπηρεσίες φροντιστηρίου ή εκπαίδευσης ή επιμορφωτικών σεμιναρίων κτλ.


Ισχύον Δίκαιο:
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του crm.citycom.gr διέπονται από τις αρχές της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία του Καταναλωτή (Ν 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, και του Ευρωπαϊκού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ , ΠΔ131/2003). Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια των συναλλαγών με το Δικτυακό Τόπο crm.citycom.gr κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου και έχει την έδρα του.