ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ


Επισκεπτόμενοι το Δικτυακό τόπο https://crm.citycom.gr ή https://www.citycom.gr ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους:


Πνευματική ιδιοκτησία:
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του crm.citycom.gr , με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στη CITYCOM I.S. ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο, σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Προσωπικά Δεδομένα:
Στη CITYCOM I.S. εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚΠΔ 131/2003), καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν 2551/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί από τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον serverμας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα, και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.


Ιστοσελίδες τρίτων μερών:
Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, το crm.citycom.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενό τους.
Περιορισμός ευθύνης:
Η CITYCOM I.S. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών, και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Το citycom.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Την ευθύνη για τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τα διάφορα linksσε άλλα sites, φέρει μόνο η διαφημιστική εταιρία που έχει αναλάβει την προώθηση.
Τροποποίηση των όρων του προϊόντος:
Η CITYCOM I.S.  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα:
Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, το λογότυπο crm.citycom.gr και οι ονομασίες προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση. Η χρήση οποιωνδήποτε συμβόλων, εικόνων ή λογοτύπων δεν είναι επιτρεπτή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.
Ισχύον Δίκαιο:
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του crm.citycom.grδιέπονται από τις αρχές της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία του Καταναλωτή (Ν 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, και του Ευρωπαϊκού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ , ΠΔ131/2003). Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια των συναλλαγών με το Δικτυακό Τόπο crm.citycom.gr κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου και έχει την έδρα του.